Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Comenius

Το πρόγραμμα Comenius εστιάζει στη σχολική εκπαίδευση απ’ την προσχολική αγωγή, γυμνάσιο. εως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αφορά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας: μαθητές, δασκάλους, τοπικές αρχές, ενώσεις γονέων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα κατάρτισης δασκάλων, πανεπιστήμια και το εκπαιδευτικό προσωπικό γενικά.

Το Πρόγραμμα Comenius υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Κινητικότητα φυσικών προσώπων σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δύναται να περιλαμβάνει:
 • Ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού στο πλαίσιο ενός σχεδίου ή σύμπραξης,
 • Aτομική κινητικότητα μαθητών στα πλαίσια μιας τρέχουσας ή προηγούμενης Σχολικής Σύμπραξης
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και το προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις για Σχολικές Συμπράξεις, Δίκτυα, Πολυμερή Σχέδια
 • Θέσεις βοηθών (assistantships) για μελλοντικό διδακτικό προσωπικό

 

 • Σχολικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων διαφορετικών Ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών μαθησιακών σχεδίων τόσο για τους μαθητές τους όσο και για τους δασκάλους τους.

 

 • Συμπράξεις Comenius Regio μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών με ρόλο στην σχολική εκπαίδευση. Στόχος των ανωτέρω συμπράξεων είναι να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική προσφορά για τους νεαρούς μαθητές στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των σχολικών εκπαιδευτικών αρχών, σχολείων και άλλων συντελεστών της εκπαίδευσης σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές περιφέρειες.

 

 • Η πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Αδελφοποίησης (eTwinning) αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα ώστε να προωθήσει την Ευρωπαϊκή συνεργασία σχολείων, την συνεργατική μάθηση και την παιδαγωγική που βασίζεται στα σχέδια (projects).

 

 • Τα Πολυμερή σχέδια (Multilateral projects) στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην προώθηση και στην διάδοση νέων προγραμμάτων σπουδών, νέων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών η υλικών και νέων διδακτικών μεθοδολογιών καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου για την οργάνωση των δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους υπό κατάρτιση εκπαιδευτικούς.

 

 • Τα Πολυμερή Δίκτυα (Multilateral Networks) στοχεύουν στην Ευρωπαϊκή συνεργασία και καινοτομία σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την σχολική εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

 

 • Τα Συνοδευτικά μέτρα (Accompanying measures) στοχεύουν στην στήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Comenius.

 

Πηγή ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ). Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.iky.gr/

 

LLP Partner Search

<< < January 2011 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Facebook
join us on FaceBook