Ευρωπαϊκά Προγράμματα Περ/κης Δν/σης Εκπ/σης Κρήτης

Προωθητές Ευρ. Προγ/των

Αναζήτηση

en


Το έργο “Rapport”  (Building rapport to prevent early school leaving - 527920-LLP-1-2012-1-IT-COMENIUS-CMP) είναι ένα πολυμερές πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, και ιδίως στο πλαίσιο κεντρικής δράσης Comenius, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των ευκαιριών εκπαίδευσης στα σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο “Rapport”  σχεδιάστηκε και υλοποιείται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από 8 οργανισμούς σε 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην σελίδα “Εταίροι“.

Ο γενικός στόχος του έργου “Rapport” είναι η  καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής διαρροής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας  την αντίληψη των μαθητών σχετικά με τη σημασία της ολοκλήρωσης της σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στο να φέρει μαρτυρίες και πραγματικές εμπειρίες της ζωής στα σχολεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να δουν και να ακούσουν από νεαρούς ενήλικες τι αποτελέσματα είχε γι αυτούς η εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου, το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα σύνολο από βίντεο-συνεντεύξεις με σχετικές μαρτυρίες που θα περιγράφουν την εμπειρία τους σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση. Τα βίντεο προβλέπεται να προβληθούν στα τοπικά σχολεία από τους εταίρους του έργου, προκειμένου να ελεγχθεί η πραγματική αποτελεσματικότητά τους και ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούν τις μαθησιακές ανάγκες της ομάδας στόχου. Όλα τα βίντεο-συνεντεύξεις θα δημοσιοποιηθούν και θα διατίθενται για χρήση από δασκάλους και νέους.

Επιπλέον, η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής διαρροής θα είναι διαθέσιμη για τα σχολεία.

Τέλος, ενημερωτικά δελτία σχετικά με την πρόοδο του έργου, καθώς και σχετικό υλικό θα δημοσιεύεται και θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου.

 

Aims and Objectives

Aims of the project:

 1. To experiment self-efficacy learning methods and strategies for at risk of dropout students, with visual-design tools aimed at the strengthening of self-reliance and at the training pathways attractiveness.
 2. To support and motivate the students coming from disadvantaged environments towards the achievement of their educational potential, through experiential learning;
 3. To back the development of a Virtual Reflective Learning approach to foster the real involvement of all the students, included those students coming from less favored environments.
 4. To support teachers in the early identification and the struggle against dropout phenomenon with multimedia and cooperative teaching resources, to be shared between equals and students.

 Operative objectives of the project are:

 1. To strengthen young people’s perception of scholastic education importance, with the aim to raise the expectations and to stimulate not only the learning capabilities but also the learning motivations;
 2. To support the families of at risk of scholastic dispersion young people with information and training tools;
 3. To reinforce the teachers’ role in the prevention and conflict of the scholastic dropout phenomenon, with teaching motivational tools planned for psycologically fragile students.
 4. To create innovative learning environments aimed at increasing the value of the training pathways perception and at the rise of self-confidence:
 5. To boost the alliance among the world of school, enterprises, public authorities and the associations representing the families through the establishment of a COMMETTE OF USER, which will develop a cooperation agreement for the exploitation of RAPPORT products over the time and on a large scale.
 6. To foster the transfer of contents learned in everyday life, by means of the introjections of the technologies mobility concept (from a laptop to a mobile telephone to a tablet), of social space management (acting within the various groups and social network), of conceptual flexibility (passing from a thematic focus to another).

The project offers a concrete solution to reinforce several target typologies:

 1. The families of origin, are often characterized by cultural poverty, with scanty expectations towards education and their son’s scholastic success. In most cases they are immigrant families or families with a low economic and professional condition which can affect negatively the son’s expectations with regard to the purpose of a successful scholastic pathway;
 2. The teachers: not always adequately qualified to face the existential and relational dimension related to scholastic dropout;
 3. The schools, which often are not able to provide an effective guidance to motivate young people to a training "second chance" , through apprenticeship pathways.

Building Rapport To Prevent Early School Leaving (en)

el

Rapport project (Building rapport to prevent early school leaving) is a multilateral project cofunded by the European Commission, under the Lifelong Learning Programme, and in particular under the Comenius action, which aims at improving the quality of teaching and education opportunities in schools at European level. Rapport was designed and is being implemented by a consortium consisting of 8 organisations, based in 8 different European countries, whose details are introduced in the partners page.

The general objective of Rapport project is fighting early school leaving at European level, trying to prevent it by enhancing students’ perception of the importance of completing school education. In particular, the project aims at bringing witnesses and real life experiences into schools, to let students see and hear from young adults what education meant for them.

Therefore, the main result of the project will be a set of videos interviews to relevant testimonials who will describe their experience with regards to school education. The videos will be brought into local schools by project partner organisations, in order to test their actual effectiveness and the degree to which they fulfill the target group’s learning needs. All the video interviews will also be published and available for use as resources by teachers and youth workers.

Moreover, a selection of best practices available in Europe to fight early school leaving will be produced and made available for schools.

Finally, newsletters, news about project progress, and relevant material will be published and made available on the website.

 

LLP Partner Search

<< < November 2023 > >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Facebook
join us on FaceBook